Privacyverklaring Kinderdagverblijf Suusje

Kinderdagverblijf Suusje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kinderdagverblijf Suusje
Dorpstraat 86
5504HK Veldhoven
(040) 254 99 56
www.kdvsuusje.nl
info@kdvsuusje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderdagverblijf Suusje verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van ouders en kind.
 • Geslacht van ouders en kind.
 • Geboortedatum van ouders en kind.
 • Nationaliteit kind
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (werk, privé, noodnummers)
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderdagverblijf Suusje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Medische gegevens
 • Medicijn gebruik
 • Gegevens omtrent gedrag en ontwikkeling van het kind.
 • Eventuele bijzonderheden m.b.t. omgangsregeling.
 • Gegevens huisarts


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Met als grondslag onze overeenkomst voor de opvang van uw kind, verwerkt Kinderdagverblijf Suusje uw persoonsgegevens en de van uw kind voor de volgende doelen:

 • Het organiseren van opvang voor uw kind
 • Het vastleggen van de ontwikkeling van uw kind
 • Met uw toestemming, delen van foto’s
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kinderdagverblijf Suusje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals opmaken van de factuur en jaaropgave.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kinderdagverblijf Suusje bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen persoonsgegevens
Kinderdagverblijf Suusje verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderdagverblijf Suusje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kinderdagverblijf Suusje gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Tevens gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Suusje en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kdvsuusje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderdagverblijf Suusje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kinderdagverblijf Suusje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op info@kdvSuusje.nl.

Versie december 2018

Het allerbeste Kinderdagverblijf van Brabant zegt genoeg over onze zorg voor uw kind.